Servicebyrån AB

Ett hållbart företag, Servicebyrån är ett företag som tar ett helhetsgrepp för hållbarheten. I vårt arbete för miljön har vi på Servicebyrån beslutat att använda produkterna Green care från Tana Professional som är Cradle to Cradel märkta. Flera miljöcertifieringar (ex. Svanen, Eu-blomman) möter bara en aspekt av en produkt eller dess produktion.

Produktstandarddesignen för Cradle to Cradle-certifieringenCM innefattar en detaljerad utvärderingsnyckel för att bedöma produkter med materialhälsa, materialåtervinning, användande av förnyelsebar energi, vattenförvaltning och social rättvisa i åtanke. Cradle to Cradle® gör skapandet av saker till en positiv kraft i samhället, ekonomin och vår planet.

I kombination med andra ekomärkningar ger Cradle to Cradle® mer än prestanda och genomför alla huvudelement för en integrerad hållbar produktutformning. För att även kunna mäta i realla tal så använder vi en beräkningskalkyl från Wener & Mertz Tana Professional (se websidan www.get.wmprof.com) där vi också kan skapa certifikat som tydliggör besparingen på miljön i form av Råolja, Plast samt Koldioxid. 

Cradle to Cradle® baseras på att utforma produkter för slutna biologiska eller tekniska kretslopp.

Avfall blir mat: Cradle to Cradle®-produktmaterial bör vara hållbara för en säker och total återgång till naturen vid omhändertagande, för högkvalitativ återanvändning.

Att användande av den nuvarande naturtillgångarna för tillverkning av produkter som inkluderar sol, vatten, geometrisk- och vindenergi.

För att vidare spara på miljön så tvättar vi alla moppar och förimpregnerar dem med golvvårdsmedel. Våra kemikalier är biologiskt nedbrytbara och våra maskiner är av senaste miljöteknik. Detta gör att vi kan spara vatten, energi samt kemikalier med ända upp till 85% mot andra metoder.

Vi har alltid rätt mängd vatten, rätt mängd moppar i maskinen och alltid exakt rätt mängd kemikalier för ett optimalt resultat. Det kan aldrig bli en överkonsumtion på vatten eller kemikalier, samt att det förebygger eventuella skador på våra kunders golv. Allt detta sammantaget gör att vi skonar miljön.

Miljöpolicy

Servicebyrån AB arbetar nästan enbart med rengöringsmedel från Tana International där de flesta produkter är märkta med EU Ecolabel.

Servicebyrån AB:s miljöarbete bygger på kraven i ISO SS-EN ISO 14001

Vi strävar efter och ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt utvärdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Så här arbetar vi med miljö på Servicebyrån:

 • Vi arbetar för att öka kunskapen och medvetandet kring miljöfrågor hos alla våra anställda.
 • Vi försöker påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer.
 • Vi ser miljöförbättrande åtgärder som investeringar.
 • Vi försöker förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör.
 • Vi strävar ständigt efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.
 • Vi skall alltid vara uppdaterade om vilka lagar och regler berör verksamheten.
 • All personal är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.
 • Vårt miljöarbete är tillgängligt för allmänheten via vår hemsida.

Miljöaspekter

Ett miljöaspektregister upprättas där man identifierar verksamhetens miljöpåverkan. Miljöaspekterna grupperas efter sitt användningsområde som exempelvis olika typer av förbrukningsmaterial som behövs vid normal drift, transporter som berör verksamhetens olika delar.
Miljöaspekterna som vi ständigt arbetar med är:

 • Utsläpp i luft
 • Utsläpp i vatten
 • Utsläpp i mark
 • Förbrukning av råvaror och naturresurser
 • Energiförbrukning
 • Avfall och restprodukter Miljöaspekterna utvärderas och betydande miljöaspekter prioriteras i miljöarbetet.

Miljömärkning

Vi skall alltid välja miljömärkta produkter. I de fall en produkt inte har något miljömärkt alternativt skall vi alltid välja den produkt som har minst miljöpåverkan.