Den nya dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25 maj 2018 träder den nya lagen om personuppgifter i kraft, GDPR (General Data Protection Regulation). Detta innebär att Servicebyrån AB har lagt om sina rutiner för hantering av personuppgifter.

Syftet med denna lag är att den skall skydda vårt privatliv, det står följande i Artikel 12, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

”Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp”

Personuppgiftshantering

Servicebyrån AB hanterar personuppgifter i marknadsföring, kundregister, personalregister och leverantörsregister, i vissa fall där man registrerat sig för nyhetsbrev på vår hemsida.

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och din befattning. Vissa personuppgifter kan vara obligatoriska att behandla, t ex för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter. som kund, leverantör eller arbetsgivare.

Vi har upprättat en förteckning över personuppgiftshanteringen som innehåller:

 • Kontaktuppgifter till den som är ansvarig för personuppgiftshantering
 • Syfte och ändamål med personuppgifterna
 • Vilka kategorier av personer och uppgifter som är registrerade
 • Hur länge uppgifterna sparas.
 • Vilka andra organisationer och företag som informationen delas med
 • Beskrivning av vilken typ av säkerhet vi använder oss av vid hantering av personuppgifter

Vill Ni veta mer om denna förteckning kontakta vårt dataskyddsombud på dataskydd@servicebyran.com

Kund- och leverantörsregister

Vi behandlar endast de uppgifter som behövs för att uppfylla våra avtal. I de fall vi vill registrera fler uppgifter så kommer vi begära in samtycke från dem.

Nyhetsbrev och marknadsföring

Då vi skickar ut nyhetsbrev via e-post eller genomför marknadsföring via utskick kommer alltid möjligheten finnas att avanmäla sig för vidare utskick.

Hantering av personuppgifter i e-post

Generellt skall vi aldrig skicka personuppgifter via e-post, i de fall som det inte går att undvika skall e-posten raderas när de inte längre har ett syfte.

Löner och fakturering

Vi hanterar löner och fakturering via extern leverantör av dessa tjänster. Vi har upprättat Personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar att personuppgifter skyddas.

Dataskyddspolicy

Vi skall:

 • behandla personuppgifter enligt de krav som finns i lagen.
 • endast samla in personuppgifter för ett angivet syfte och enbart de uppgifter som är nödvändiga för syftet. 
 • hålla personuppgifter uppdaterade och korrekta. 
 • hålla personuppgifter säkert så de inte kan ändras eller stjäls. 
 • vid förfrågan bevisa att vi uppfyller dessa krav. 
 • ta bort personuppgifter då det inte längre behövs eller när syftet är uppnått.*

*När det gäller register som rör löner och fakturering så är det bokföringslagen som styr när uppgifterna kan tas bort.

Samtycke

I de fall vi samlar in personuppgifter ges tydlig information om:

 • Servicebyrån AB, som företag. 
 • Syftet för insamling av personuppgifter. 
 • Vilken rättslig grund vi stödjer oss på. 
 • När uppgifterna kommer att tas bort. 
 • Om uppgifterna kommer att delas med andra. 
 • Vilka rättigheter man har som registrerad.

Övrig information

Om Ni vill veta vilka uppgifter vi har registrerat om Er kan Ni när som helst kontakta oss på e-post: dataskydd@servicebyran.com.

Mer information om GDPR hittar Ni på:

Datainspektionen

EU’s hemsida för GDPR (På engelska)