Ledningssystem för Arbetsmiljö

Servicebyrån AB:s ledningssystem för arbetsmiljö bygger på Arbetsmiljöverkets riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och AFS 2001:1.

Ledningssystemet ger ett strukturerat arbetssätt att systematiskt undersöka, genomföra åtgärder och följa upp verksamheten.

Arbetsmiljöarbetet skall vara en naturlig del av verksamheten där all personal ska ha möjlighet att medverka.

Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM

Vi arbetar systematiskt för en bättre och säker arbetsmiljö för alla anställda på Servicebyrån AB. Arbetsmiljöarbetet är en stående punkt på alla våra möten, ledningsgruppsmöten, personalmöten och kundmöten.

Genom att kontinuerligt arbeta med arbetsmiljö på alla nivåer på företaget kan vi förebygga att ingen ska bli sjuk eller komma till skada på grund av sitt arbete.

Policy för arbetsmiljö 

Servicebyrån AB:s definierar och fastställer all policy på företaget och säkerställer att den är känd för alla anställda och att tillräckliga resurser och kompetens finns. I vissa fall tar man också hjälp av extern kompetens som exempelvis företagshälsovården. 

De viktigaste policys är:

 • Arbetsmiljöpolicy
 • Jämställdhetspolicy
 • Alkohol- och drogpolicy
 • Trafiksäkerhetspolicy

Arbetsmiljöpolicy 

För att säkerställa och utveckla en bra arbetsmiljö skall vi:

 • alltid hålla oss informerade och följa de lagar och regler som finns.
 • se till att vår personal känner sig trygg på jobbet.
 • kontinuerligt följa upp och förbättra våra rutiner för arbetsmiljö.
 • öka förståelsen av att vi alla har ansvar för arbetsmiljön och att tänka på att vi alltid är en del av någon annans arbetsmiljö.
 • ge all personal möjlighet delta och medverka i arbetsmiljöarbetet.

Jämnställdhetspolicy 

Vårt jämställdhetsarbete präglas av ömsesidig respekt för varandra och varandras integritet.
Detta innebär att:

 • kvinnor och män skall behandlas lika som individ i alla sammanhang och ingen ska på grund av sitt kön ifrågasättas i sin yrkesroll
 • arbetsgivaren och varje enskild medarbetare i både ord och handling arbetar för en jämställd arbetsplats där män och kvinnor har lika värde
 • vi skall aktivt verka för att både kvinnlig och manlig kompetens representeras i arbetsgrupper, beslutande organ projekt mm.
 • kvinnor och män har lika lön för lika eller likvärdiga arbetsinsatser
 • vår arbetsmiljö skall vara fri från kränkande särbehandling inklusive sexuella trakasserier
 • anställdas olika erfarenheter och kulturella skillnader tillvaratas
 • kvinnor och män ges lika rätt till utveckling i arbetet (med utvecklingssamtalet som grund)
 • kvinnor och män ges samma möjlighet att förena föräldraskap och arbete
 • arbetsplatsen och dess organisation, teknik och arbetsinnehåll är anpassade för både kvinnor och män

Alkohol- och drogpolicy

Vi har ett gemensamt ansvar för en god arbetsmiljö och en effektiv och säker arbetsplats. Alkohol och droger går inte att förena med arbete.
Vårt mål är:

 • att ha en för alla god fysisk och psykisk arbetsmiljö
 • att förebygga ohälsa, tillbud och olyckor
 • att förebygga uppkomst av alkohol- och drogmissbruk
 • att aktivt hjälpa den som har missbrukarproblem
 • att all verksamhet, skall vara fri från bruk av narkotika och anabola steroider
 • att genom klara regler och ökad kunskap motverka fördomar och negativa attityder så att hjälpinsatser inte fördröjs
 • att alla aktivt skall delta i detta viktiga arbete

Trafiksäkerhetspolicy

I vår verksamhet ingår bil- och maskinkörning som en del i vår arbetsmiljö. Trafiksäkerhet kräver därför extra uppmärksamhet.

Den som framför fordon/maskiner i arbetet skall ha behörighet för aktuell fordonstyp/maskin och innan start av fordon/maskin förvissa sig om fordonets/maskinens skick.

Vi framför våra fordon enligt gällande trafikbestämmelser och ser bilkörningen som en viktig arbetsuppgift för egen och andras säkerhet.

Under färd i fordon eller vid maskinarbete undviker vi samtal i mobiltelefon, i de fall man måste ta ett samtal skall man stanna bilen vi lämplig plats eller använda hands-free utrustning.